Sie
21
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 6

Kolejną ustawą rozpatrywaną przez Sejm na tym posiedzeniu, nad którą warto się zatrzymać był rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Dotyczy pracowniczych programów emerytalnych działających w ramach III filaru zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych, a stanowiących dobrowolną formę oszczędzania na cele emerytalne. Program ten jest tworzony przez pracodawcę dla pracowników w celu umożliwienia im gromadzenia dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Do wskazanej w zakładowej umowie emerytalnej instytucji finansowej są odprowadzane środki z tytułu składki podstawowej, którą finansuje pracodawca, oraz z tytułu składki dodatkowej, wnoszonej dobrowolnie przez uczestników programu z własnych środków.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 6

 
Sie
20
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 5

Kolejna sprawa, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę dotyczy poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Jest odpowiedzią na zgłaszane od dłuższego czasu oczekiwania społeczne związane ze zniesieniem zakazu wykupu mieszkań przez najemców mieszkań wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) oraz spółdzielnie mieszkaniowe (SM). 

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 5

   
Sie
19
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 4

Drugi dzień 97 posiedzenia Sejmu (27.07.11 r.) rozpoczynamy o godz. 9 min 06 od rozpatrzenia czterech projektów ustaw – trzech poselskich o zmianie ustawy o: gospodarce nieruchomościami, przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości…, gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także jednego senackiego o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 4

   
Sie
18
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 3/2

Prezentuje wyjątkowo skrótową charakterystykę najważniejszych zmian wynikających z rządowego projektu ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców.
Niezaliczanie zobowiązań z tytułu partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego w przypadku, gdy większość ryzyka będzie po stronie partnera prywatnego.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 3/2

   
Sie
17
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 3/1

Poprzednie punkty posiedzenia Sejmu były nadzwyczaj ważne i wyczerpujące, ale nie mogę nie zasygnalizować jeszcze dwóch projektów ustaw rozpatrzonych tego pierwszego dnia.
Rządowy projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, który dostosowuje polskie ustawodawstwo w tym zakresie do regulacji unijnych. Chodzi o określenie w jednej ustawie zasad prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową tych towarów oraz organów i jednostek realizujących zadania związane z tym przewozem.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 3/1

   
Sie
16
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 2

Po sprawach budżetowych roku 2010, zwraca uwagę sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli za ten sam rok. Obie zdominowały pierwszy dzień posiedzenia Sejmu.
NIK to materia obszerna, bowiem sprawozdanie obejmuje omówienie działalności kontrolnej, a w tym realizację rocznego planu pracy i wyniki poszczególnych kontroli, wykaz wniosków de lege ferenda zawierający postulowane w 2010 r. zmiany w treści niektórych ustaw i aktów wykonawczych, działalność Kolegium NIK i wykonanie własnego budżetu, szczegółowe informacje o stanie zatrudnienia, informatyzacji, współpracy zagranicznej, również współpracę z Sejmem oraz z innymi organami inspekcji i kontroli, a także załatwianie skarg i wniosków. Zwrócę więc tylko, i to bardzo lakonicznie, uwagę na kilka spraw.

Więcej: Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty pierwszy, cz. 2

   
Sie
12
2011

Dzień Wojska Polskiego - moje życzenia


Życzenia

 

   

Strona 9 z 61