Paź
02
2011

Komisja Zdrowia IV Kadencji

Komisję Zdrowia na swym posiedzeniu w dniu 15 września 2011 r. przyjęła sprawozdanie ze swej działalności w VI kadencji, czyli za okres od dnia wyboru jej składu przez Sejm na 1. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2007 r. do końca VI kadencji. Członkiem tej komisji jestem od 21.05.10 r.
Zakres działania Komisji, co oczywiste, obejmował sprawy dotyczące ochrony zdrowia - odbyła 241 posiedzeń; rozpatrzyła 76 spośród 87 skierowanych projektów ustaw; powołała Podkomisję Stałą ds. Zdrowia Publicznego, która w trakcie kadencji odbyła 19 posiedzeń.
Część rozpatrzonych przez Komisję projektów zawierała przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej, a także mające na celu wykonanie tego prawa.
Komisja przyjęła ustawy regulujące kwestie uporządkowania systemu ochrony zdrowia, określające kompleksowo organizację opieki zdrowotnej w państwie, zasady, źródła i sposób finansowania opieki zdrowotnej wraz ze szczegółowym określeniem „koszyka” świadczeń finansowanych ze środków publicznych, uregulowała prawa pacjenta i zobowiązała świadczeniodawców do ich przestrzegania pod rygorem sankcji; była autorem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; rozpatrywała obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw (wiele o tym pisałam).
Podkomisja stała na swoich posiedzeniach omówiła m.in.: problemy związane z odżywianiem i nadwagą; kampanię na rzecz dobrego i zdrowego chleba; Europejską Deklarację na rzecz Zdrowia Serca, a także warunki do zdrowego i aktywnego życia osób starszych.
Jednak większość projektów ustaw rozpatrywano w podkomisjach nadzwyczajnych, które współpracowały z zespołami ekspertów i przygotowywały sprawozdania na posiedzenia Komisji. Taki sposób prac umożliwiał sprawne procedowanie i wpływał na tempo prac legislacyjnych.
Pracowałam w czterech podkomisjach nadzwyczajnych: do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, a także do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.
W posiedzeniach Komisji i podkomisji oprócz zainteresowanych resortów uczestniczyli przedstawiciele instytucji naukowych, samorządów i związków zawodowych oraz organizacji społecznych, zainteresowanych problemami omawianymi przez Komisję. Pomocne w zakresie prac nad nowymi regulacjami prawnymi były opinie Biura Analiz Sejmowych. Komisja żywo reagowała na różnorodne zjawiska w zakresie ochrony zdrowia, nowelizowała wiele ustaw wymagających szybkiej i zdecydowanej naprawy.
Też nadzorowała realizację ustaw będących w zakresie jej działania, opracowywała opinie do sprawozdań z realizacji ustaw. Wielokrotnie zajmowała się zmianami zachodzącymi w działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, domagając się informacji o sytuacji i funkcjonowaniu NFZ, rozpatrując sprawozdania z jego działalności oraz opiniując projekty zmian w planach finansowych Funduszu.
Powyższe problemy prezentują niektóre tylko zagadnienia będące przedmiotem merytorycznej pracy Komisji, ale jednocześnie pozwalają na zorientowanie się w działalności Komisji Zdrowia VI kadencji Sejmu.

Elżbieta Zakrzewska
Poseł i kandydat na Posła RP
Lista nr 3, poz. nr 2, okręg wyborczy nr 1.