Paź
03
2011

Kolejna kopalnia w Lubinie?

Pisałam (vide Kolejna kopalnia w Lubinie z 31.08.11 r.), że… w dniu 08.08.211 r. podczas spotkania z lokalnymi mediami, a następnie mieszkańcami Lubina wywołany został temat budowy kopalni odkrywkowej i elektrowni na terenie Powiatu Lubińskiego obejmującej miejscowości: Lubin, Kunice, Miłkowice, Ruja, Ścinawa i Prochowice, i że… budzi to wśród mieszkańców, ale także samorządów duże i uzasadnione zaniepokojenie.
Biorąc powyższe pod uwagę skierowałam na ręce Wicepremiera i Ministra Gospodarki w jednym interpelacje poselską, w której prosiłam o poinformowanie: - Czy tego typu inwestycje (kopalnia i elektrownia) są na tym terenie planowane, a jeśli tak, to o jakiej perspektywie czasowej można tu mówić i w jakiej technologii byłaby budowana (czy metodą odkrywkową); czy istnieją plany ochrony złożą i czy są już realizowane oraz jakie z tego konsekwencje wypływają dla funkcjonowania poszczególnych gmin, których to dotyczy?
Z otrzymanej od wicepremiera odpowiedzi wynika, że… wg prognozy wydobycia i wystarczalności eksploatowanych złóż węglu brunatnego, przewiduje się, że do ok. 2050 r., przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu eksploatacji, zasoby węgla brunatnego w działających kopalniach wyczerpią się, że szacuje się, iż… zasoby węgla brunatnego w istniejących zagłębiach mogą zapewnić pokrycie prognozowanego rocznego zapotrzebowania na to paliwo na poziomie ok. 60 min ton do około 2025 r., że w dalszych latach bez uruchomienia dodatkowych złóż podaż energii elektrycznej z węgla brunatnego może spaść nawet o ponad 50%. co będzie miało z całą pewnością negatywny upływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Tak więc, a wynika to z przedstawionych prognoz, zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny, pozostanie surowcem o znaczeniu strategicznym, a ze względu na stopniowe wyczerpywanie się zasobów surowców energetycznych w obecnie eksploatowanych złożach (w tym także węgla), w dokumencie rządowym Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (PEP) uwzględnione zostały w horyzoncie do 2030 roku działania dotyczące strategicznych zasobów węgla – m.in. zostało zaplanowane zabezpieczenie dostępu do ich zasobów, poprzez ochronę obszarów występowania przed dalszą zabudową infrastrukturalną nie związaną z energetyką i ujęcie w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz długookresowej strategii rozwoju. Dotyczy to w szczególności złóż węgla kamiennego „Bzie-Dębina", „Smiłowice", „Brzezinka" oraz złóż węgla brunatnego „,Legnica" i „Gubin" oraz złóż satelickich czynnych kopalń, co ma szczególne znaczenie wobec uzależnienia polskiej gospodarki od importu gazu (w ponad 70%) i ropy naftowej (w ponad 95%).
W związku z powyższym w dniu 6 grudnia 2010 r. Zarządzeniem nr 9 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku został powołany przy Ministrze Gospodarki Zespól Doradczy do spraw związanych z krajowymi zasobami strategicznymi węgla kamiennego i brunatnego. Ma on wypracować odpowiednie przepisy prawne i rozwiązania, które przyczynią się do zrównoważenia interesów społeczności lokalnych z kluczowymi aspektami polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa.
Zapisy związane z ochroną złóż surowców energetycznych zawarte w Programie działań wykonawczych na lata 2009-2012 (załącznik nr 3 do PEP) nie przesądzają w żaden sposób o przeznaczeniu tych terenów do odkrywkowej eksploatacji.
Ale zabezpieczenie terenów występowania tych dóbr przed dalszą zabudową ma na celu zabezpieczenie do nich dostępu, tak ażeby złoża te mogły służyć przyszłym pokoleniom, ale także ochronę mieszkańców tych terenów przed występowaniem szkód budowlanych i górniczych, związanych z posadowieniem nieruchomości na złożach. Zaś prace polegające na rozpoznawaniu złóż węgla brunatnego służą ich udokumentowaniu, przyczyniając się do pogłębienia wiedzy na temat zasobów krajowych tego surowca, co ma wpływ na racjonalną gospodarkę oraz na bilans energetyczny kraju. Poprzez rozpoznawanie warunków geologicznych zalegania złóż węgla brunatnego stwarza się także możliwość rozwinięcia innych sposobów jego gospodarczego wykorzystania, np. przy zastosowaniu metod niekonwencjonalnych (np. zgazowanie węgla).
Warto też wiedzieć, że przed rozpoczęciem działalności górniczej przedsiębiorca musi uzyskać wymagane prawem pozwolenia, niezbędne do rozpoczęcia budowy zakładu górniczego. Oznacza to przede wszystkim obowiązek zastosowania się do zasad określonych w przepisach szczególnych, które wymagają, aby działalność gospodarcza określona w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, poza oczywistym wymogiem uzyskania koncesji, prowadzona była z uwzględnieniem innych przewidzianych prawem warunków.
Należy zaznaczyć, że inwestycja, jaką jest budowa kopalni i elektrowni jest decyzją, na której podjęcie ma wpływ przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Oznacza to. że inwestor komercyjny podejmując działania mające na celu budowę kopalni, bierze pod uwagę koszty inwestycji, które przy wysokim stopniu zurbanizowania terenu znacznie wzrastają. Wykup ziem pod inwestycje odbywa się na zasadzie negocjacji z właścicielami nieruchomości, a wypłacane przez przedsiębiorcę rekompensaty są w wysokości pozwalającej na odtworzenie majątku.
Zgodnie z wiedzą, którą posiada Minister Gospodarki, aktualnie żaden podmiot gospodarczy nie wykazuje zainteresowania komercyjną eksploatacją złóż węgla brunatnego w okolicach Lubina, a tym samym zaangażowaniem środków finansowych w inwestycje związane z powstaniem nowego kompleksu energetyczno-górniczego w tym regionie w najbliższych latach. Znajduje to też potwierdzenie w fakcie, iż do Ministra Środowiska nic wpłynął dotychczas żaden wniosek o wydanie koncesji na rozpoznanie złóż w tym rejonie pod kątem jego późniejszej komercyjnej eksploatacji.
Wynika z tego jednoznacznie, że jeśli chętny z pieniędzmi się znajdzie, to nie będzie przeszkód, by kopalnia taka powstała. A więc strach jest się bać!

Elżbieta Zakrzewska
Poseł i kandydat na Posła RP.
Lista nr 3. poz. nr 2, Okręg nr 1.