Paź
07
2011

Ja Poseł RP – odcinek trzydziesty czwarty, cz. 8 ostatnia

34_8_1Sejm rozpatrzył kilka stanowisk Senatu dotyczących przyjętych wcześniej ustaw. Nigdy dotychczas ich nie omawiałam. Odstępstwo podyktowane jest tym, że stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, wzbudziło wiele kontrowersji.
Poprawka zaproponowana przez Senat wprowadza czasowe ograniczenie prawa do szerokiego dostępu do informacji publicznej, w przypadku gdyby ich ujawnienie naruszało ważny interes gospodarczy państwa, w tym utrudniało w istotny sposób ochronę interesów majątkowych Polski lub Skarbu Państwa. Wśród przypadków wspomnianych w poprawce przewidziano też zagrożenie osłabienia zdolności negocjacyjnej Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo osłabienie zdolności negocjacyjnych Polskiej w procesie zawierania umów międzynarodowych lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej. Z rzetelności legislacyjnej należy tu wspomnieć, że został tu przywrócony przepis zaproponowany wcześniej przez rząd i odrzucony przez Sejm po jego krytyce ze strony ekspertów i organizacji społecznych. Ścierały się tuj dwa przeciwstawne poglądy.
Przeciwnicy poprawki twierdzili, że jeśli wejdzie ona w życie, będzie to oznaczało istotne ograniczenie jawności procesu podejmowania decyzji przez organy władzy oraz dostępu społeczeństwa do informacji w ważnych dla kraju sprawach, a także pozbawienie obywateli dostępu do dokumentów związanych z procesem gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, co, zdaniem przeciwników poprawki, jest równoznaczne z brakiem społecznej kontroli nad tym procesem i sprzyja korupcji.
Natomiast zwolennicy bronili tezy, że do walki z korupcją powołane są odpowiednie służby, a istnieją obszary negocjacji wymagające ochrony interesów gospodarczych Polski, których zbyt szybkie ujawnienie może spowodować niepowetowane straty w skali ogólnopaństwowej i międzynarodowej. Twierdzili, że wprowadzenie tej poprawki jest konieczne ze względu na interesy państwa polskiego.
Dodatkowym głosem w dyskusji było stanowisko Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, zgodnie z którym istnieje obawa, że zgłoszona poprawka może być uznana za niekonstytucyjną ze względów proceduralnych, gdyż wykracza poza kompetencje Senatu, który nie ogranicza się w niej do porządkowania projektu ustawy, ale wprowadza nowy przepis.
Rozważając wszystkie powyższe argumenty i kontrowersje, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, po przeprowadzonej dyskusji, postanowiła zarekomendować Sejmowi odrzucenie poprawki zgłoszonej przez Senat.
Należało głosować przeciwko tej poprawce Senatu z dwóch powodów: formalnego i merytorycznego. Powód natury formalnej: poprawka jest niezgodna z uprawnieniami Senatu określonymi i w konstytucji, i w regulaminie. Przyczyny natury merytorycznej: ustawa dotyczy dostępu do informacji publicznej. Skoncentrowano się w niej przede wszystkim na ponownym dostępie do informacji. Bardzo jasno precyzuje się w niej kategorie informacji publicznych i tych, które z różnych przyczyn muszą być informacjami poufnymi. I nagle pojawia się bardzo nieostre sformułowanie dotyczące procesów gospodarczych i zagrożenia tychże procesów, które każe utajniać informację publiczną.
Jednak w głosowaniu – odpowiedzi na pytanie kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki Senatu, wyszło tak: w głosowaniu wzięło udział 376 posłów, większość bezwzględna to 189, 179 było za, 187 – przeciw, 10 wstrzymało się od głosu. Tak więc Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął. Taki niesamowity zgrzyt na koniec kadencji. Teraz wszystko w rękach Prezydenta, a być może Trybunału Konstytucyjnego.
34_8_2Jeszcze tylko Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki w imieniu Rady Ministrów podziękował za kadencję i życzył sukcesów w wyborach, a kilku posłów wygłosiło swe ostatnie oświadczenia i Wicemarszałek uderzając trzykrotnie laską marszałkowską ogłosił o godz. 22 min 06 zakończenie setnego – ostatniego, posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji.
34_8_3Żegnam się z Sejmem. Czy tu wrócę, zależy od Was. Tak się stanie, jeśli uda mi się otrzymać Wasze poparcie, jeśli pójdziecie do urn wyborczych i postawicie odpowiednią ilości „krzyżyków” przy moim nazwisku na Liście Nr 3 (SLD), pozycja nr 2, w okręgu wyborczym nr 1 (Jelenia Góra-Legnica). O to Was gorąco proszę.

Elżbieta Zakrzewska
Poseł i kandydat na Posła RP.